Cast

Family Tree
Click for full size.

Main Characters

曲轻裾(Qu Qing Ju): Duan Wang Fei, wife of Duan Wang, He Heng. Qing Ju means light garment.

贺珩 (He Heng): Duan Qin Wang, second son of the Emperor. Heng is the top gem of the pendant, or beautiful jade.

Servants

First-rank attendants to Duan Wang Fei

木槿 (Mu Jin): Hibiscus

金盏(Jin Zhan):Gold cup

银柳(Yin Liu): Silver willow

玉簪 (Yu Zan):Jade hairpin

瑞香 (Rui Xiang): Winter daphne

蜀葵 (Shu Kui):Hollycock

连翘: yahuan to Duan Wang, Forsythsia

Second Rank attendant to Duan Wang Fei

白螺 (Bai Luo): White conch

普洱: (Pu Er):kind of tea, a city in Yunnan

Taijian

黄杨 (Huang Yang): formerly小高子 (Xiao Gao Zi), serves Qu Qing Ju. Yellow Poplar.

小甘子(Xiao Gan Zi)

明和 (Ming He): personal taijian of He Heng. Bright harmony.

钱常信 (Xian Chang Xin): personal taijian of He Heng. Constant trust

He Heng’s Concubines

冯子矜(Feng Ji Zin): ce fei

春雨(Chun Yu): Feng Ji Zin’s yahuan

夏云 (Xia Yun): Feng Ji Zin’s yahuan

碧桃 (Bi Tao): Feng Ji Zin’s yahuan

江咏絮(Jiang Yong Yu): ce fei

艾绿(Ai Lu): Jiang Yong Yu’s yahuan

罗吟袖(Luo Yin Xiu): yiniang

韩清荷(Han Qing He):yiniang

云倾 (Yun Qing): huakui (headliner of a brothel) given as a gift to Duan Wang

剪云 (Jian Yun): Yun Qing’s yahuan

玉儿 (Yu Er): Yun Qing’s yahuan

Chang De Gong Fu

昌德公(Duke of Chang De): father of Qu Qing Ju.

曲田氏 (Qu Tian shi): mother of Qu Qing Ju

梁氏 (Liang shi): second wife of the Duke of Chang De

曲约素(Qu Yue Su): third daughter, di, born from Liang shi

曲望之(Qu Wang Zhi): son of the Duke of Chang De, di son born from Liang shi

曲回雪 (Qu Hui Xue): shu second daughter of the duke of Chang De

曲老太太(Qu lao taitai): mother of the Duke of Chang De, maternal family Wei

Imperial Family

庆德帝 (Qing De Emperor): Emperor of the Da Long Dynasty, only son of the previous emperor.

敬妃(Jing fei): 敬 (jing) means respected, venerated. Birth mother of He Heng, Duan Wang.

淑妃(Shu fei): shu means good, pure, virtuous. Birth mother of He Yuan, Rui Wang.

温贵嫔 (Wen guipin): surname Tao (姚), birth mother of Ning Wang

贺麒(He Qi): 宁王Ning Qin Wang. Eldest son of the Emperor.

卫青娥(Wei Qing E): Nine Wang Fei, wife of Ning Wang, He Qi.

贺渊(He Yuan): 瑞王 Rui Qin Wang. Third son of the Emperor.

秦白露(Qin Bai Lu): Rui Wang Fei. Wife of He Yuan.

贺明(He Ming): 诚王 Cheng Qing Wang. Fourth son of the Emperor.

Tian Family

祥清候 (Marquess of Xiang Qing): 田晋珂(Tian Jin Ke) maternal uncle (jiujiu) of Qu Qing Ju.

田坤(Tian Kun): eldest son of Tian Jin Ke

田均(Tian Jun): second son of Tian Jin Ke

罗氏 (Luo shi): wife of the Marquess of Xiang Qing

Luo Family      

罗长青: Minister of of Defence, grandfather of Luo Wen Yao

罗夫人(Luo furen): wife of Luo Chang Qing, mother of Qu Qing Ju’s aunt, Tian Luo shi.

罗文瑶(Luo Wen Yao): niece from maternal family of Luo shi. Granddaughter of Minster Luo.

One thought on “Cast”

Tell me something

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.