Cast

Family Tree
Click for full size.

Main Characters

曲轻裾(Qu Qing Ju): Duan Wang Fei, wife of Duan Wang, He Heng. Qing Ju means light garment.

贺珩 (He Heng): Duan Qin Wang, second son of the Emperor. Heng is the top gem of the pendant, or beautiful jade.

Servants

First-rank attendants to Duan Wang Fei

木槿 (Mu Jin): Hibiscus

金盏(Jin Zhan):Gold cup

银柳(Yin Liu): Silver willow

玉簪 (Yu Zan):Jade hairpin

瑞香 (Rui Xiang): Winter daphne

蜀葵 (Shu Kui):Hollycock

连翘: yahuan to Duan Wang, Forsythsia

Second Rank attendant to Duan Wang Fei

白螺 (Bai Luo): White conch

普洱: (Pu Er):kind of tea, a city in Yunnan

Taijian

黄杨 (Huang Yang): formerly小高子 (Xiao Gao Zi), serves Qu Qing Ju. Yellow Poplar.

小甘子(Xiao Gan Zi)

明和 (Ming He): personal taijian of He Heng. Bright harmony.

钱常信 (Xian Chang Xin): personal taijian of He Heng. Constant trust

He Heng’s Concubines

冯子矜(Feng Ji Zin): ce fei

春雨(Chun Yu): Feng Ji Zin’s yahuan

夏云 (Xia Yun): Feng Ji Zin’s yahuan

碧桃 (Bi Tao): Feng Ji Zin’s yahuan

江咏絮(Jiang Yong Yu): ce fei

艾绿(Ai Lu): Jiang Yong Yu’s yahuan

罗吟袖(Luo Yin Xiu): yiniang

韩清荷(Han Qing He):yiniang

云倾 (Yun Qing): huakui (headliner of a brothel) given as a gift to Duan Wang

剪云 (Jian Yun): Yun Qing’s yahuan

玉儿 (Yu Er): Yun Qing’s yahuan

Chang De Gong Fu

昌德公(Duke of Chang De): father of Qu Qing Ju.

曲田氏 (Qu Tian shi): mother of Qu Qing Ju

梁氏 (Liang shi): second wife of the Duke of Chang De

曲约素(Qu Yue Su): third daughter, di, born from Liang shi

曲望之(Qu Wang Zhi): son of the Duke of Chang De, di son born from Liang shi

曲回雪 (Qu Hui Xue): shu second daughter of the duke of Chang De

曲老太太(Qu lao taitai): mother of the Duke of Chang De, maternal family Wei

Imperial Family

庆德帝 (Qing De Emperor): Emperor of the Da Long Dynasty, only son of the previous emperor.

敬妃(Jing fei): 敬 (jing) means respected, venerated. Birth mother of He Heng, Duan Wang.

淑妃(Shu fei): shu means good, pure, virtuous. Birth mother of He Yuan, Rui Wang.

温贵嫔 (Wen guipin): surname Tao (姚), birth mother of Ning Wang

贺麒(He Qi): 宁王Ning Qin Wang. Eldest son of the Emperor.

卫青娥(Wei Qing E): Nine Wang Fei, wife of Ning Wang, He Qi.

贺渊(He Yuan): 瑞王 Rui Qin Wang. Third son of the Emperor.

秦白露(Qin Bai Lu): Rui Wang Fei. Wife of He Yuan.

贺明(He Ming): 诚王 Cheng Qing Wang. Fourth son of the Emperor.

Tian Family

祥清候 (Marquess of Xiang Qing): 田晋珂(Tian Jin Ke) maternal uncle (jiujiu) of Qu Qing Ju.

田坤(Tian Kun): eldest son of Tian Jin Ke

田均(Tian Jun): second son of Tian Jin Ke

罗氏 (Luo shi): wife of the Marquess of Xiang Qing

Luo Family      

罗长青: Minister of of Defence, grandfather of Luo Wen Yao

罗夫人(Luo furen): wife of Luo Chang Qing, mother of Qu Qing Ju’s aunt, Tian Luo shi.

罗文瑶(Luo Wen Yao): niece from maternal family of Luo shi. Granddaughter of Minster Luo.

One thought on “Cast”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.